ROTTNE F10

Rottne F10B to nast?pca popularnego modelu Solid F9-6 i posiada wszystkie atuty forwardera trzebie?owego. Z szeroko?ci? 2,5 metra ?wietnie sprawdza si? w trudno dost?pnych miejscach. Bardzo dobry rozk?ad masy, po??czenie przegubowe przyczepy oraz 43 stopniowy skr?t, pozwala osi?ga? bardzo dobr? sterowno??.

W nowej kabinie operator znajduje si? dok?adnie po?rodku. Du?e okna, ?atwo dost?pne panele sterowania, pakiety komfortowe, to wszystko sk?ada si? na ergonomiczne i przyjazne operatorowi ?rodowisko. Dodatkowo Rottne jako pierwszy producent wprowadzi? gazowo-hydrauliczne zawieszenie kabiny, które wyznaczy?o now? jako?? w dziedzinie komfortu operatora.

System kontroli D5 monitoruje prac? silnika, skrzyni i d?wigu. Oparty o szyn? danych CAN, daje operatorowi pe?n? informacj? o stanie maszyny oraz pozwala nadzorowa? prac? poszczególnych podzespo?ów.

?atwo?? serwisowania to cecha Rottne, któr? firma rozwija?a przy okazji kolejnych modeli. Obecnie jest to ogromny atut naszych maszyn. Maska opuszczana do przodu, hydraulicznie podnoszona kabina oraz opuszczane klapy dolne, pozwalaj? na bardzo szybki i wygodny dost?p do wszystkich podzespo?ów maszyny.


Istnieje mo?liwo?? zainstalowania telefonu GSM, modu?u GPS i programu GIS, które daj? mo?liwo?? stworzenia systemu odbioru informacji o pozyskanym drewnie przeznaczonym do zrywki i jego lokalizacji.

 

SILNIK
JOHN DEERE 4045 HF 485 Power Tech Plus Tier 3.
Pojemno?? ................................................4,5 litra
Max moment obrotowy przy 1400 obr/min.....645 Nm
Moc przy 1800 obr/min ...............................116 kW (155 KM)
Pojemno?? zbiornika ..................................125 litrów

SKRZYNIA BIEGÓW
Sterowana przez D5, hydrostatyczno-mechaniczna z pe?n? regulacj? mocy.
Si?a trakcyjna ............................................. 139 kN
Pr?dko?? na 1 biegu ................................... 0-6 km/h
Pr?dko?? na 2 biegu ................................... 0-10,4 km/h
Pr?dko?? na 3 biegu ................................... 0-25 km/h

HAMULCE
2-obwodowe mokre hamulce tarczowe, automatyczny hamulec roboczy. Mechaniczny hamulec postojowy i awaryjny.

SYSTEM HYDRAULICZNY
Dwa niezale?ne obwody do hydrauliki jezdnej i roboczej
Hydraulika robocza sterowana poprzez sensory ci?nienia zaleznie od obci??enia.
Wydajno?? pompy przy 1500 obr/min .......... 165 litrów
Ci?nienie robocze ...................................... 3–24 Mpa
Stopie? filtracji ......................................... 10 mikronów
Pojemno?? zbiornika ................................. 90 litrów

UK?AD ELEKTRYCZNY
24 voltowy uk?ad elektryczny z systemem kontroli Rottne D5
?wiat?a robocze ......................................... 21 sztuk

RAMY
Rama ci?gnika z zaczepem przegubowym. Zaczep przyczepy z si?ownikami wbudowany w przedni? cz??? ramy przyczepy. Przednie k?onice s? po??czone z bramk? i mog? przesuwa? si? hydraulicznie 600 mm do ty?u.
Przestrze? ?adunkowa ................................. 4,0 m2

KABINA
Komfortowa i przestronna kabina, zapewnia bezpiecze?stwo dzi?ki zastosowaniu wytrzyma?ych plastikowych szyb oraz doskona?? widoczno?? i ?atwo?? obs?ugi maszyny.
Poziom ha?asu .............................................69 dBa

?URAW
RK 85
Przegubowe rami? ?urawia z obrotow? podstaw? i teleskopem 2,1m lub podwójnym
Si?a podnoszenia .........................................86,7 kNm Brutto
Si?a obrotu ...................................................27,1 kNm
K?t obrotu ..................................................380°
Zasi?g .......................................................7,5 m lub 9,3 m

MASA I ?ADOWNO??
Masa ........................................................ 12 850 kg
?adowno?? ................................................. 9 000 -10 000 kg

WYPOSA?ENIE
Standard: Narz?dzia serwisowe i dokumentacja techniczna. Radio z CD. Ga?nice.
Opcja: Podgrzewanie silnika i kabiny z grza?k? dla zbiornika hydrauliki. Olej BIO. System ga?niczy. Komfortowe zawieszenie kabiny. Kamera tylna. Unoszenie kó? boogie. Podwójny teleskop (zasi?g 9,2 m). Lampy ksenonowe. Telefon. Pompa podci?nieniowa. Elektryczne pompy do nape?niania p?ynu hydrauliki i paliwa. Telefoniczne uruchamianie podgrzewania maszyny.

« powrót do listy produktów

Bluelink - strony internetowe Konin

Przedstawicielstwo Rottne Polska | Kopa-Kamiński Maszyny Leśne Sp. z o.o..
Sprzedaż oraz serwis maszyn leśnych używanych i nowych. Części do harwesterów i forwarderów marki Rottne.