ROTTNE H21D

H21D to najwi?kszy przedstawiciel harwesterów marki Rottne. Zbudowany na podstawie wieloletniego do?wiadczenia z jego poprzednikiem H-20. Zaprojektowany pod k?tem ko?cowej wycinki, posiada niew?tpliwie niezb?dne do tego atrybuty. Poczynaj?c od mocnego 305 konnego 6-cylindrowego silnika, spe?niaj?cego najnowsze wymogi ekologii oraz nap?dzaj?cego dwa niezale?ne obwody hydrauliki jezdnej i roboczej. Sko?czywszy na g?owicy EGS 706 s?u??cej do ?cinki drzew o ?rednicy 75 centymetrów.

Komfortowa obrotowa  w zakresie 180 stopni kabina, wyposa?ona w system automatycznego ?ledzenia g?owicy, posiada wszelkie atesty bezpiecze?stwa, tak niezb?dne przy pracy o du?ym nat??eniu i obci??eniu.

Rama harwestera zawieszona na 6 lub 8 ko?ach, jest zaprojektowana w celu osi?gni?cia jak najlepszych parametrów jezdnych i roboczych. Tak wi?c wbudowane s? tu systemy nie tylko ramy skr?tnej, lecz równie? stablizacji przechy?u.

Doskona?e parametry robocze uzupe?nia jeszcze odpowiednie rozmieszczenie elementów hydrauliki, tak aby dost?p do nich by? jak naj?atwiejszy, jak równie?, aby straty ci?nienia roboczego by?y znikome. Po??czenie tych cech z u?atwieniami w zakresie dost?pu serwisowego, da?o szczególne rozwi?zania, takie jak uchylne zbiorniki p?ynów, uchylne ch?odnice i klapy obudowy.

Bardzo wa?nym elementem H21D jest ?uraw Rottne RK250 i g?owica EGS 706, które zestrojone do przyj?cia maksymalnego obci??enia, bez problemu radz? sobie z zadaniami jakie stawiaj? przed nimi zr?by.

 

SILNIK
JOHN DEERE 6090 HFC 09 Power Tech, Final Tier 4 (FT4)
Pojemno?? ................................................9,0 litrów
Max moment obrotowy przy 1500 obr/min....1351 Nm
Moc przy 1800 obr/min ..............................227 kW (305 KM)
Pojemno?? zbiornika ..................................500 litrów
Pojemno?? dodatkowego zbiornika ..............225 litrów

SKRZYNIA BIEGÓW
W pe?ni hydrostatyczna z trzema biegami i blokad? dyferencja?u
Si?a trakcyjna ............................................230 kN

HAMULCE
2-obwodowe hydrauliczne mokre hamulce tarczowe, z automatycznym hamulcem roboczym. Mechaniczny hamulec postojowy i awaryjny.

SYSTEM HYDRAULICZNY
Dwa niezale?ne obwody do hydrauliki jezdnej i roboczej. Dwie pompy hydrauliki roboczej.
Wydajno?? pompy (?uraw) ........................ 298 litrów / 1700 obr/min
Wydajno?? pompy (g?owica) ...................... 357 litrów / 1700 obr/min
Ci?nienie robocze ..................................... 3-30 Mpa

UK?AD ELEKTRYCZNY
24 voltowy uk?ad elektryczny z szyn? CAN
Kontrola maszyny .................................... D5
System pomiarowy ................................... Forester
?wiat?a robocze ....................................... 22 sztuk

KABINA
Komfortowa i przestronna kabina, zapewnia bezpiecze?stwo (ROPS,FOPS,ISO) dzi?ki zastosowaniu wytrzyma?ych polikarbonowych szyb oraz doskona?? widoczno?? i ?atwo?? obs?ugi maszyny.Automatyczny system Climat, rolety przeciws?oneczne. Radio z CD. Kabina obrotowa z poziomowaniem i Komfortowym Zawieszeniem Kabiny.
K?t obrotu ................................................90st
Poziomowanie przód, ty?, boki .................... 15st, 14st, 11st
Poziom ha?asu ...........................................65 dBa

?URAW
RK 250
Równoleg?e rami? ?urawia z obrotow? i uchyln? podstaw? i 2,2 m teleskopem
Stopie? przechy?u ...................................... -/+21st
Si?a podnoszenia ....................................... 325 kNm
Si?a netto ................................................. 62,4 kNm
K?t obrotu ................................................ 250°
Zasi?g ..................................................... 11 m

G?OWICA
EGS700
5 rolek posuwu
Max ?rednica ci?cia ................................... 750 mm
?rednica okrzesywania ............................... 50-570 mm
Pr?dko?? posuwu 1 / Si?a posuwu ................ 3,5 m/s
Pr?dko?? posuwu 2 / Si?a posuwu ................ 5,2 m/s
?rednica ci?cia .......................................... 680-810 mm

WYMIARY
Masa ...................................................... 24 200 - 26 700 kg
Szeroko?? ............................................... 3000 mm


WYPOSA?ENIE
Standard: Narz?dzia serwisowe i dokumentacja techniczna. Radio z CD. Ga?nice.
Rolety przeciws?oneczne.Elektryczna pompa do nape?niania. Pompa podci?nieniowa.
Opcja: Podgrzewanie silnika i kabiny z grza?k? dla zbiornika hydrauliki. System ga?niczy. Kamera tylna. Olej BIO. ?wiat?a ksenonowe. Elektroniczny ?rednicomierz. System znakowania kolorem. Telefon GSM. Ko?a wype?nione p?ynem. System zabezpieczania pniaków. System GPS/GIS. Kierownica drogowa. System smarowania. Wentylowany fotel operatora.

« powrót do listy produktów

Bluelink - strony internetowe Konin

Przedstawicielstwo Rottne Polska | Kopa-Kamiński Maszyny Leśne Sp. z o.o..
Sprzedaż oraz serwis maszyn leśnych używanych i nowych. Części do harwesterów i forwarderów marki Rottne.